Startup hoặc doanh nghiệp nhỏ không bao giờ bất lợi về vốn nếu làm đúng cách.

Bình luận